Estatuts del Fòrum català de la família

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.– A l’empara de l’article 22 de la Constitució, de la vigent Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març i de la Llei catalana 7/1997 de 18 de juny d’Associacions, es constitueix l’Associació Fòrum Català de la Família, que es regirà pels presents Estatuts i les disposicions legals vigents.

Aquesta Associació es constitueix amb l’expressa autorització del Fòrum Espanyol de la Família per a col·laborar amb aquest en els seus fins i activitats en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Article 2.– El Fòrum es constitueix sense ànim de lucre i per temps indefinit.

Article 3.– Es constitueix a Barcelona i el seu àmbit d’actuació s’estén a tot el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Article 4.– El domicili es fixa a Barcelona en el carrer Passeig de Gracia 32, principal, podent ser canviat per acord de l’Assemblea General.

Article 5.– Té plena personalitat jurídica i gaudeix de capacitat per a adquirir, posseir, administrar, gravar, hipotecar i alienar béns de totes classes, obligar-se i celebrar tota classe d’actes i contractes i comparèixer davant Jutjats, tribunals i Òrgans de l’Estat, Autonòmics, Provincials, Municipals i Particulars, o fins i tot internacionals.

CAPÍTOL II

FINS

Article 6.– El Fòrum té com fins:

a) Impulsar en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya les fins i activitats del Fòrum Espanyol de la Família.

b) Propagar, promoure i defensar els valors essencials de la persona des de la seva concepció fins a la seva mort natural i de la família, constituïda aquesta per la unió matrimonial entre un home i una dona.

c) Defensar la dignitat i els drets de la família i dels seus membres.

d) Promoure l’adopció de mesures legislatives a favor de la família.

e) Propiciar la col·laboració de les entitats participants entre si, per a contribuir a l’assoliment dels seus fins i objectius.

f) Col·laborar amb els organismes públics, autoritats i altres ens públics o privats, informar-los i assessorar-los en els assumptes que afectin a la família.

g) Representar, gestionar i defensar els drets i interessos dels seus membres davant tota classe d’organitzacions i institucions públiques i privades existents en tot el territori de Catalunya.

h) Col·laborar econòmicament amb el Fòrum Espanyol de la Família, amb aquell percentatge dels seus ingressos i les vesses que acordi la Junta Directiva.

Article 7.– Per a les fins anteriors el Fòrum realitzarà entre unes altres les següents activitats:

a) Accedir i actuar davant les institucions i organismes responsables de la política familiar, canalitzant les conviccions i els esforços de les persones que comparteixen dits valors.

b) Promoure actituds socials positives en relació amb la dignitat i els drets de la família i dels seus membres.

c) Reclamar el compliment pels poders públics del seu deure assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, així com la integral dels fills i de les mares.

d) Representar als seus associats en les negociacions i acords que celebrin amb tota classe d’organismes públics, autoritats i altres ens públics o privats.

e) Organitzar, gestionar i participar, en benefici de les famílies, en activitats educatives, culturals, esportives i formatives: trobades, sessions de treball, visites, conferències, congressos, publicacions i altres similars, tant de caràcter local com autonòmic.

f) Gestionar i acceptar ajudes de persones o entitats públiques i privades per a facilitar i fomentar les activitats de la pròpia Associació i del Fòrum Espanyol de la Família, i dels seus associats i propiciar l’expansió de les seves relacions.

CAPÍTOL III

MEMBRES

Article 8.– Seran membres:

1.- Les entitats que participen en la seva constitució, assumint les fins de la mateixa.

2.- Les entitats constituïdes a Catalunya que ja formin part del Fòrum Espanyol de la Família a través de les Federacions o Associacions d’àmbit nacional en les quals s’integren, i que així ho sol·licitin.

3.- Les entitats que assumeixin expressament aquestes fins, ho sol·licitin i siguin admeses per la Junta Directiva, valorant la concurrència en elles d’aquesta voluntat.

A títol honorífic, aquelles ens o persones a qui el Fòrum atorgui aquest especial caràcter per haver prestat rellevants serveis o liberalitats.

Tindran la consideració d’entitats fundadores les quals efectivament participin en la seva constitució i, excepcionalment, totes aquelles que s’adhereixin i incorporin al Fòrum en el termini de 1 any des de la seva constitució.

Article 9.– La sol·licitud d’ingrés es formalitzarà per escrit, acompanyant-la d’un exemplar dels Estatuts de l’entitat sol·licitant i d’una certificació de l’acord de l’òrgan rector competent per a incorporar-se, en la qual s’expressi la seva disposició per a complir els deures que li corresponguin. Haurien d’indicar-se, a més, els càrrecs que tinguin atribuïda la seva representació i el nom de les persones que els ostenten.

Article 10.– L’acord denegatori de l’ingrés, adoptat per la Junta Directiva, serà recorrible davant l’Assemblea General.

Article 11.– La pèrdua de la qualitat de membre podrà tenir lloc:

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

b) Per acord de la Junta Directiva si un membre no complís els deures que li corresponen com entitat associativa o si realitzés actuacions contràries a les fins que enumera l’Art. 6º o que revelin actuacions que els contradiguin. Aquest acord serà recorrible davant l’Assemblea General.

Article 12.– Són drets de les entitats membres:

a) Gaudir dels serveis que s’estableixin per a la consecució de les fins pròpies.

b) Assistir i intervenir en les Assemblees i altres actes que es realitzin, amb veu i vot, excepte els membres que ho siguin a títol honorífic que tindran veu però no vot.

c) Exercir les atribucions i activitats que els siguin delegades per l’Assemblea General o per la Junta Directiva i rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de direcció.

d) Que els seus representants puguin accedir als càrrecs directius i ser electors, excepte els membres honorífics.

Article 13.– Són obligacions de les entitats membres:

a) Complir l’establert en els Estatuts i els acords que es prenguin pels Òrgans de Govern.

b) Estar al corrent dels pagaments de les quotes que s’estableixin en cada cas, excepte els membres honorífics que estaran exempts del pagament de quotes.

c) De forma general, prestar les ajudes o col·laboracions que se’ls sol·licitin pels Òrgans de Govern.

Article 14.– Es durà un llibre registre de membres associats per la Secretaria.

Article 15.– Els Òrgans de Govern seran:

– L’Assemblea General

– La Junta Directiva

– El Comitè de direcció

– El Consell Consultiu

L’acompliment dels càrrecs que els constituïxen no serà remunerat.

Article 16.– L’Òrgan Suprem serà l’Assemblea General. Estarà integrada:

– Pels representants de les entitats membre fundadores designats en l’Acta fundacional.

– Pels representants d’entitats sol·licitants posteriorment admeses per la Junta Directiva.

Cada Associació membre d’àmbit autonòmic tindrà dret a tres representants. La resta d’associacions membres tindrà dret a un representant.

Les associacions filials, integrades, adherides o coordinades en una altra de major implantació, formaran part de l’Assemblea, però per a l’adopció d’acords estaran representades per aquella. La mateixa regla s’aplicarà en el cas de les associacions amb el mateix objecte, d’àmbit inferior a autonòmic que per a l’adopció d’acords estaran representades per aquella que entre elles mateixes designin. La concurrència d’aquesta circumstància es decidirà per la Junta Directiva en l’acord d’admissió.

Article 17.– L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any i amb caràcter extraordinari, quan així ho acordi la Junta Directiva o a petició d’una desena part de les associacions membres.

Article 18.– Les reunions de l’Assemblea se celebraran on acordi, en cada cas, la Junta Directiva.

Article 19.– La convocatòria de les Assemblees s’efectuarà amb quinze dies d’antelació com a mínim, mitjançant carta, fax o telegrama a cada membre, consignant-se l’ordre del dia, lloc, data i hora de les convocatòries primera i segona, entre les quals haurà d’intervenir una hora almenys.

El quòrum per a la vàlida celebració de l’Assemblea serà, en primera convocatòria, el d’un terç dels seus membres amb dret a vot presents o representats i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents presents o representats.
La representació s’atorgarà per escrit de forma expressa per a cada Assemblea i haurà de recaure en la persona en qui es delegui.

Article 20. Totes les associacions membres tindran dret a veu en l’Assemblea però el de vot es regirà pel disposat en l’article setze.

Article 21. L’adopció vàlida d’acords exigirà el vot favorable de la majoria simple dels assistents presents o representats (quan els vots afirmatius superin als negatius, sense tenir en compte els vots en blanc ni les abstencions), dintre de l’establert en l’article anterior. En cas d’empat, decidirà el vot del President.

L’acta de l’Assemblea serà remesa a tots els membres en el termini de tres mesos.

Serà necessària majoria qualificada que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat de tots els presents o representats per a l’adopció dels acords següents:

a) Modificació dels Estatuts.

b) Dissolució del Fòrum.

c) Disposició o alienació de béns.

d) Remuneració si escau dels membres de l’Òrgan de representació requerint acord de modificació d’estatuts i que consti en els comptes anuals aprovades en l’Assemblea.

Article 22. Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:

a) Aprovació de la gestió de la Junta Directiva.

b) Examen i aprovació del balanç, comptes anuals i memòria d’activitats.

c) Pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici següent.

d) Programa d’actuació del següent any.

e) Triar als membres de la Junta Directiva i els seus càrrecs quan escaigui.

f) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

g) Qualsevol altra que no sigui competència exclusiva de l’Assemblea Extraordinària.

Article 23. A l’Assemblea General extraordinària li correspondran els assumptes expressats en l’article 21 o qualssevol altres que s’incloguin en la convocatòria.

Article 24. La Junta Directiva serà l’òrgan permanent de gestió i representació del Fòrum. Estarà integrada per un mínim de cinc i un màxim de quinze persones triades per l’Assemblea General entre els representants dels associats. Un terç, almenys del total pertanyerà a les associacions fundadores.

La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al trimestre i serà convocada amb un mínim de 48 hores i s’enviarà un mínim de documentació suficient que expliquin els punts a tractar en l’ordre del dia.

Cas de baixa de tota la Junta Directiva queda automàticament convocada l’Assemblea General en el trentè endemà.

Article 25. La Junta Directiva estarà composta pel president, quatre Vicepresidents, el Secretari General, el Tresorer i fins a nou vocals.

Una vegada constituïda podrà acordar el nomenament de Secretari per a cadascuna de les àrees de serveis.
El mandat serà de tres anys amb possibilitat de reelecció.

Article 26. El Comitè de direcció estarà constituït pel president, els tres Vicepresidents, el Secretari General, i el Tresorer. Podrà incorporar a un vocal de la Junta Directiva per acord d’aquesta si es considera necessari per a una activitat concreta.
Exercirà la responsabilitat executiva i podrà delegar l’execució en un dels Vicepresidents o en el Secretari General quan no l’assumeixi el President.

Adoptarà els acords per majoria. En cas d’empat decidirà el vot del President.

Article 27. La Junta Directiva estarà investida d’amplitud de poders per a dirigir, representar, governar i administrar, i li corresponen totes les facultats que no siguin de competència exclusiva de l’Assemblea General.

En particular, li corresponen les següents facultats:

a) Apoderar al President quan tingui obligació formal en actes de representació que ho exigeixin o davant els tribunals o altres autoritats, així com per a obligar al Fòrum davant tercers.

b) Decidir sobre les altes i baixes dels socis.

c) Complir i fer complir les disposicions d’aquests Estatuts i els acords de l’Assemblea General.

d) Confeccionar la memòria, balanç i pressupost anuals per a ser presentats a aprovació per l’Assemblea General.

e) Proposar la quantia de les quotes dels associats.

f) Realitzar, promoure i orientar les activitats del Fòrum per a l’assoliment de les seves fins.

g) Rendir anualment comptes a l’Assemblea General.

h) Crear i nomenar comissions per al millor compliment de les tasques associatives i assenyalar les funcions dels secretaris d’àrees de servei.

i) *Convocar l’Assemblea General i fixar l’ordre del dia.

j) Acordar l’execució dels acords adoptats per l’Assemblea.

k) Ordenar les despeses i autoritzar els pagaments, obrir comptes corrents i autoritzar les signatures en les mateixes.

l) Quantes funcions se li atribueixin per al millor funcionament i administració del Fòrum.

Article 28. La Junta Directiva podrà delegar facultats en el Comitè de direcció constituït segons el previst en l’article 26. Li correspondrà, a més de l’execució dels acords, adoptar decisions urgents en les matèries de competència de la Junta Directiva, quan aquesta no pugui ser convocada.

No obstant això, els actes que impliquin disposició de fons haurien d’autoritzar-se mancomunadament per tres dels membres del Comitè de direcció.

Article 29. El President de la Junta Directiva presidirà l’Assemblea General i qualsevol altre òrgan col·legiat.
Correspon al President:

a) Representar al Fòrum.

b) Presidir l’Assemblea General, convocar i Presidir la Junta Directiva i el Comitè de direcció, fixant l’ordre del dia.

c) Adoptar quantes mesures consideri urgents per al govern, règim i administració adonant a la Junta Directiva.

Article 30. Al Secretari General li correspondrà:

a) Actuar en qualitat de Secretari en els òrgans de govern del Fòrum i del consell consultiu.

b) Aixecar Actes i expedir certificacions.

c) Assumir la responsabilitat de la custòdia dels documents i llibres oficials que s’estaran dipositats en la seu del Fòrum.

Article 31. Correspon als Vicepresidents:

a) Substituir al President en cas d’absència o malaltia, cessament o delegació.

b) Aquelles activitats que els siguin expressament atribuïdes per la Junta Directiva o l’Assemblea General.

c) L’execució d’aquells acords que li encomani el Comitè de direcció.

Article 32. Correspon al Tresorer:

a) Dur la comptabilitat i la custòdia dels llibres comptables.

b) Formular els projectes de pressupostos anuals i balanç de l’exercici.

Article 33. El Consell Consultiu:
El Consell Consultiu estarà format per persones de reconegut prestigi que acceptin i comparteixin les fins del Fòrum a títol personal.
Seran funcions del Consell Consultiu:

a) La promoció i suport de les fins institucionals del Fòrum.

b) Assessorar als òrgans del Fòrum en quantes consultes els siguin formulades a aquest efecte.

c) Ostentar la representació honorífica en els actes institucionals o oficials en els quals aquella l’hi encomani.

d) Patrocinar activitats pròpies.

Article 34. Els membres del Consell Consultiu seran designats per la Junta Directiva.

Es reuniran una vegada a l’any o a instància dels òrgans de Govern si se’ls hagués sotmès alguna consulta.
Designaran d’entre els seus membres un President i un Vicepresident. Actuarà com Secretari el Secretari General de la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC

Article 35. El Fòrum administrarà amb plena independència els seus recursos econòmics, complirà les obligacions i durà la seva comptabilitat ajustada a la normativa legal. Aquests recursos es componen dels següents ingressos:

a) Les quotes ordinàries, extraordinàries o d’inscripció.

b) Els donatius i subvencions que rebi així com les vesses que s’estableixin. S’entén per vessa la contribució especial acordada per l’Assemblea General, a satisfer pels membres associats, amb la finalitat d’atendre a una despesa extraordinària relacionat amb les fins del Fòrum.

c) Els interessos, fruits, rendes i productes dels fons anteriors i altres béns propis.

Article 36. Per a cada exercici econòmic la Junta Directiva elaborarà el pressupost d’ingressos i despeses que serà aprovat per l’Assemblea General.

La memòria, balanç i liquidació del pressupost de l’exercici, l’aprovació del qual correspon a l’Assemblea General, estaran disponibles en el domicili social amb quinze dies d’antelació a la data de la convocatòria per a la seva comprovació per qualsevol membre del Fòrum.
Article 37. El Fòrum es constituïx sense patrimoni inicial.

Les despeses de l’exercici econòmic s’ajustaran al pressupost anual i s’elaboraran tenint en compte els ingressos previstos i les necessitats.

Per a inversions extraordinàries pot també elaborar-se un pressupost extraordinari, el qual no estarà subjecte al terme de l’exercici econòmic.

La redacció dels pressupostos correspon a la Junta Directiva i la seva aprovació a l’Assemblea General, que ho farà abans de l’inici de l’exercici econòmic.

L’exercici econòmic de l’entitat s’inicia el 1 de gener i es tanca el 31 de desembre. L’aprovació dels comptes i liquidació del pressupost s’efectuarà dintre dels 6 mesos següents al tancament de l’exercici econòmic.

CAPÍTOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 38. El Fòrum podrà dissoldre’s:

1er) Per acord de l’Assemblea General en reunió extraordinària, expressament convocada per a aquesta fi i que haurà d’adoptar-se per dos terços dels vots.

2on) Per les causes determinades en les disposicions legals vigents.

3er) Per sentència judicial ferma.

Article 39. En cas de dissolució es nomenarà per l’Assemblea General una Comissió liquidadora que procedirà al compliment de totes les obligacions pendents i assegurarà les quals no siguin realitzables en l’acte.

El romanent serà destinat a les institucions assistencials, educatives o culturals sense ànim de lucre que determini l’Assemblea General, amb subjecció al regulat en les disposicions legals vigents.

Design by Prestigia Online